Controleren
GLI
Vincent Ariaens
GLI
06/10/2019
4 min

@NZa; GLI-COOL tarieven tenminste 28% te laag!

06/10/2019
4 min

Vanaf 1 januari 2019 zit de GLI-COOL in het basispakket van de zorgverzekeraar. En dat betekent dat de leefstijlcoaches nu bijna een half jaar onderweg zijn met het registreren en declareren van de GLI-COOL. Tijd om eens te toetsen hoe het is gesteld met de vastgestelde tarieven voor de intake en behandelfase door de NZa.

In de beleidsregel gecombineerde leefstijlinterventie (BR/REG-19137) is opgenomen hoe de NZa tot haar tariefstelling voor de GLI-COOL is gekomen. Kort gesteld komt het erop neer dat voor de intake en behandelfase totaal € 58 + 4 kwartalen * € 108,50 (100% NZa tarieven) = € 492 kan worden gedeclareerd. Uitgaande van de integrale kostprijs van € 58 betekent dit dat er per cliënt gemiddeld 8,5 uur (uitgaande van groepsgrootte 7) kan worden besteed.

Los van de vraag wat er exact wordt bedoeld met ‘integrale kostprijs’ (daarop wordt in deze bijdrage niet ingegaan), is het de vraag of 8,5 uur per cliënt haalbaar is voor het GLI-COOL programma en of dit leidt tot een redelijke beloning voor de leefstijlcoach en daarmee de continuïteit van deze noodzakelijke interventie in de basisverzekering.

Op basis van de eerste registraties en de gesprekken met vele leefstijlcoaches komen wij tot het onderstaande gedetailleerde vergelijk van het norm aantal uren ten opzichte van de werkelijke (en verwachte te realiseren) aantal uren voor het eerste jaar; de intake en behandelfase.

Norm GLI-COOL

Intake(60 minuten direct + 30 minuten indirect * 1 sessie90
Groepssessie(90 minuten direct + 30 minuten indirect)  * 8 sessies / 7 cliënten137
Individueel(45 minuten direct + 30 minuten indirect)  * 2 sessies150
Evaluatie(60 minuten direct + 15 minuten indirect)  * 1 sessie75
 Coördinatie(0 minuten direct + 60 minuten indirect) – voor totale 1e jaar per cliënt60
 TOTAAL  TIJD PER CLIËNT NORM 512 

512 minuten is 8,5 uur * € 58 = € 495 voor intake en behandelfase.

(Verwachte) realisatie GLI-COOL

Intake(60 minuten direct + 60 minuten indirect * 1 sessie120
Groepssessie(90 minuten direct + 90 minuten indirect)  * 8 sessies / 7 cliënten206
Individueel(45 minuten direct + 30 minuten indirect)  * 2 sessies150
Evaluatie(60 minuten direct + 30 minuten indirect)  * 1 sessie90
 Coördinatie(0 minuten direct + 90 minuten indirect) – voor totale 1e jaar per cliënt90
 TOTAAL   TIJD PER CLIËNT656

656 minuten is 10,9 uur * € 58 = € 634 voor intake en behandelfase.

Uitgaande van 7 cliënten in de groep is het te verwachte aantal uur per cliënt tenminste 10,9 in plaats van 8,5. Dit betekent dat het tarief niet € 495 maar € 634 voor de intake en behandelfase zou moeten bedragen. Dit is een verschil van € 139 (28%). Wat verklaart nu het tijdsverschil van totaal 656 minuten (10,9 uur) ten opzichte van de norm van 512 minuten (8,5 uur):

  • Intake: De leefstijlcoach dient de cliënt uit te nodigen voor de intake, dient de verwijzing te toetsen op rechtmatigheid, de verzekeringsgegevens te controleren, een intake (vragenlijst) af te nemen, doelen te stellen met de cliënt, metingen te verrichten enz. Naast de activiteit dient zij een dossier aan te leggen en de registratie van de activiteit (eis contract zorgverzekeraar) te verzorgen. Het intakegesprek op zich duurt 60 minuten. Maar met de administratieve eisen door de verzekeraar en de NZa rondom een nieuwe cliënt is zij tenminste 60 minuten indirecte tijd kwijt.
  • Groepssessie: Wat betreft groepssessies is de realiteit tevens een andere dan de norm. Los van het feit dat het voor veel leefstijlcoaches de eerste keer is dat zij de groepssessies geven (en de eerste keer de voorbereidingstijd aanzienlijk meer is), is een normtijd indirect van 30 minuten niet realistisch. De voorbereiding van een groepssessie vergt al snel 30-60 minuten (veelal wensen de deelnemers het lesmateriaal voor de bijeenkomst te ontvangen). Als leefstijlcoach ben je zeker 30 minuten voor de bijeenkomst aanwezig om de ruimte op orde te brengen. Na de bijeenkomst ben je zeker nog 30 minuten bezig om wat individuele vragen te beantwoorden en op te ruimen. En dan is er nog er nog je registratie en verslaglegging van de activiteit van ca. 30 minuten (voor de groep en evt. individueel om in de latere individuele sessie op terug te kunnen komen). In de berekening (realisatie) is rekening gehouden met 90 minuten indirecte tijd. Conform de toelichting kan dit oplopen tot ca. 120 minuten. Dat is tussen de 60-90 minuten meer dan de normtijd.
  • Evaluatie: Voor de evaluatie staan respectievelijk 60 minuten (direct) en 30 minuten. Een goed gebruik is echter dat je op basis van de evaluatie een verslag maakt, dit afstemt met je cliënt en dit vervolgens ook zodanig documenteert dat het leidt tot een representatieve maar beknopte brief aan de huisarts van het beloop van de interventie. 15 minuten is niet realistisch. In de verwachte realisatie is met een voorzichtige 30 minuten rekening gehouden.
  • Coördinatie: het regelen van afspraken, het plannen van de groepen, het afstemmen met huisartsen over de verwijzing, telefonische afstemmingen met cliënten. Algemene registraties van belang voor je declaratie. Het algehele beeld in deze fase is dat 60 minuten niet volstaat en dat 90 minuten een realistischer inschatting is.

In de berekeningen is rekening gehouden met gemiddeld 7 cliënten in de groep. Diverse leefstijlcoaches kiezen ervoor om de groepsgrootte behoorlijk te verhogen om een redelijke vergoeding per cliënt / uur te bewerkstelligen. De prikkel om de groepsgrootte uit te breiden kan echter een negatieve uitwerking hebben op de kwaliteit van de groepssessies en daarmee de effectiviteit van de GLI-COOL interventie.

Het verzoek aan de NZa is om kritisch naar de tariefstelling voor de GLI-COOL te kijken en de tarieven voor 2020 te verhogen met tenminste 28%. Het risico bestaat dat de prachtige GLI-COOL interventie het loodje legt omdat het onvoldoende oplevert voor de leefstijlcoach. Een ander risico is dat de groepsgroottes zo groot worden gemaakt met tot gevolg dat dit de effectiviteit van de interventie ondermijnt. 

In deze analyse is geen aandacht besteed aan de kostprijs van € 58 per uur. De leefstijlcoaches worden in deze opstartfase geconfronteerd met een enorm aantal eisen omtrent het registreren en declareren van de interventie en over het verantwoorden over de effectiviteit van de GLI-COOL. Daarnaast dient de leefstijlcoach telkens ruimte te reserveren voor groepssessies en evt. individuele sessies. De vraag die reist is of de kostprijs van € 58 in totaliteit dekkend is. Wij bevelen de NZa van harte aan om de huidige kostprijs per uur nader te analyseren.

Categorieën